Yhteystiedot

Tulevaisuusohjaus.fi -sivustoa ylläpitää Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskus. Sivuston materiaalia on tuotettu ja kehitetty vuodesta 2009 lähtien eri hankkeissa ja koulutuksissa. Lisätietoa hankkeista ja niiden rahoituksesta löydät hankkeiden omilta sivuilta.

Sähköposti: etunimi.sukunimi@utu.fi

Tulevaisuuden tutkimuskeskus
Turun yliopisto, Turun kauppakorkeakoulu
20014 Turun yliopisto
tulevaisuusohjaus@utu.fi

Hankkeet:

Tulevaisuusloikka – Toiselta asteelta tulevaisuuteen (2023-2026)

Tulevaisuusloikka-hankkeen tavoitteena on lisätä toisen asteen opetus- ja ohjaushenkilöstön ymmärrystä tulevaisuuden työelämästä, muutoksista, mahdollisista urapoluista ja työelämässä tarvittavista valmiuksista.

Hankkeessa kehitetään työkaluja ja ohjauksen malleja, jotka kannustavat opiskelijoita pohtimaan omien tavoitteiden sekä osaamisen ja työn yhteyksiä ja merkityksiä: Millaista työtä nyt ja tulevaisuudessa tehdään omalla alueellani? Millaiset polut mahdollistavat osaamisen kerryttämisen ja hyödyntämisen Pohjois-Suomessa. Hanketta koordinoi Oulun Ammattikorkeakoulu. 

Hankkeen osarahoittaja toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus / Euroopan sosiaalirahasto plus.

Tulevaisuuspaja – Tulevaisuustyöskentelyllä kohti osallisuutta (2022-2024)
Tulevaisuuspaja – tulevaisuustyöskentelyllä kohti osallisuutta -hankkeessa kehitetään nuorten tulevaisuusorientaatiota ja tulevaisuusajattelua käynnistäviä työmenetelmiä. Hankkeen päätoteuttaja on Lahden Diakonialaitos ja kehittämis- ja arvointityössä tehdään yhteistyössä Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kanssa. Hanketta rahoittaa Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Osaamismatkalla (2020–2022)
Osaamismatkalla-hankkeessa keskitytään erityisesti yksilöllisten siirtymien ohjaamiseen sekä oppilaitosten ja muiden ohjaustahojen yhteistyön ja monialaisen uraohjauksen kehittämiseen. Hankkeessa tuotetaan monialaisen uraohjauksen verkkovalmennus, jossa perehdytetään osallistujat osaamisidentiteetin rakentumiseen, uraohjaukseen, Opintopolun ja muiden digitaalisten palveluiden käyttöön sekä siirtymien ohjaukseen.

Potentiaali – Stereotypioita purkavan ohjauksen kehittämishanke (2019–2022)
Potentiaali-hankkeessa kehitetään sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisen ohjauksen toimintamallia ja työvälineitä opetus- ja ohjaushenkilöstölle ja kytketään ne osaksi uraohjausta. Hankkeen kohderyhmänä on sekä ohjauspalveluita tarjoavien tahojen henkilökunta (kuten Ohjaamot, TE-toimistot) että yläkoulujen ja toisen asteen oppilaitosten opettajat ja ohjaajat. Hankkeessa edistetään myös opiskelijoiden ja asiakkaiden osaamisidentiteetin kehittymistä ja kykyä nähdä vaihtoehtoisia urapolkuja.

UNESCO Chair in Learning Society and Futures of Education (2016-2020)
Unescon Learning Society and Futures Education professorina Suomessa toimii Markku Wilenius. Tarkoituksena on kehittää opettajille työkaluja tulevaisuuslukutaidon opettamiseen ja auttaa nuoria ymmärtämään omia mahdollisuuksiaan tulevaisuuksien luomisessa, sekä kykyä tarttua toimeen toivotun tulevaisuuden rakentamiseksi.

OSATA – Osaamispolkuja tulevaisuuteen (2016–2019)
OSATA-hankkeessa tuotetaan ammatillisen koulutuksen uudistusta tukeva ohjauksen malli ja työkaluja valtakunnallisesti ammatillisten oppilaitosten käyttöön. Ohjausmallin ytimen muodostavat osaamisperusteisuus, yksilöllisten opinto- ja urapolkujen tukeminen ja tulevaisuuteen ohjaavien menetelmien hyödyntäminen osana yksilö- ja ryhmäohjausta. 

UTUA – Uutta tulevaisuutta luomassa (2015–2017)
UTUA-hankkeessa on kehitetty uusia toimintamuotoja työvalmennukseen ja haettu ennakkoluulottomia ratkaisuja työllistymisen polkuihin. Tavoitteena edistää satakuntalaisten mahdollisuuksia löytää uusia työllistymisen tapoja sekä tukea heidän oma-aloitteisuuttaan uudenlaisen toiminnan luomisessa.

OMASI – Omaa tulevaisuutta etsimässä (2015–2017)
OMASI-hankkeessa on selvitetty mitä esteitä liittyy nuorten, erityisryhmiin kuuluvien naisten, ammatinvalintaan ja työllistymiseen, ja miten työllistämistä voisi edesauttaa. Keskeistä on nuorten naisten oman toimijuuden ja osallisuuden vahvistaminen tulevaisuusohjauksen keinoin.

Työn monet mahdollisuudet (2016)
Hanke oli kokeilukulttuuriin perustuva pilotti, ja sen tavoitteena oli lukio-opiskelijoiden työelämätuntemuksen ja -valmiuksien kehittäminen osallistavin menetelmin. Pilottiin sisältyi useita työelämäkokeiluja lukioiden TET-jaksojen aikana oppilaitoksissa ja työpaikoissa.

KOUKKU – Koulutusvalinnat kuntoon (2009–2014)
KOUKKU-hankkeessa on tutkittu nuorten koulutusvalintoihin vaikuttavia tekijöitä ja kehitetty työkaluja valinnan tekemisen tueksi peruskouluun ja toiselle asteelle.

Get a Life 1.0. ja 2.0 – Tulevaisuussuuntautunut uraohjaus korkeakouluopiskelijoille (2008–2014)
Get a Life -hankkeessa on kehitetty tulevaisuussimulaatio, jossa käyttäjä voi seikkailla tulevaisuuden opinto- ja työmaailmassa 20 vuotta eteenpäin, kokeilla valintojen tekemistä ja testata erilaisia vaihtoehtoja. Simulaatiotyökalu perustuu avoimeen lähdekoodiin, joten jokainen voi halutessaan luoda oman simulaation.

Muita koulutus-, kehittämis- ja arviointihankkeita