Koulutus

Järjestämme täydennyskoulutusta tulevaisuusohjauksesta sekä teemme räätälöityjä koulutus- ja kehittämispalveluita eri kohderyhmille ja erilaisiin tilaisuuksiin. Ota yhteyttä niin suunnitellaan yhdessä teille sopiva koulutus. 


Opetushallituksen rahoittama opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutus

Tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen oppimisympäristön kehittäminen

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujille ilmainen. Osioita voi suorittaa oman tarpeen mukaan ja ne toteutetaan verkko-opetuksena. Kaikista osioista, paitsi osiosta 3, on kaksi toteutusta: yksi keväällä 2024 ja yksi syksyllä 2024.

Kuinka työllistävä koulutus on? Miten sen saa sovitettua omaan työhön?

 • Koulutuskokonaisuudessa on 5 eri osiota, joista jokainen voi valita ne osiot, jotka ovat oman työn kannalta tarpeen. Osallistujan ei tarvitse siis suorittaa kaikkia viittä osioita!
 • Pääpaino kaikissa osioissa on itse koulutuksessa tehtävillä harjoitteilla ja oppimisella. Keskeistä on oman osaamisen kehittäminen omista/työn tarpeista lähtien sekä omien resurssien puitteissa. Mahdolliset poissaolot voi korvata.
 • Osioissa 1, 4 ja 5 tehdään orientoiva ennakkotehtävä ja mm. havainnointitehtävä omassa työympäristössä. Tehtävät valitaan ja toteutetaan omien tarpeiden ja resurssien mukaan.
 • Osiossa 2 tehdään pienimuotoinen kokeilu omaan työhön liittyen. Se voi tarkoittaa esim. jonkun harjoituksen sisällyttämistä omaan opetukseen tai teeman käsittelyä työympäristössä.
 • Osio 3:ssa työstetään yhdessä, mutta myös itsenäisesti, oppilaitoksen olemassa olevaa tai tekeillä olevaa tayv-suunnitelmaa, joten työmäärä riippuu siitä mikä oma/oppilaitoksen tarve ja resurssit ovat.

Lataa tästä koulutuksen esite!

 1. Sukupuolen moninaisuus ja sukupuolitietoisuus opetuksessa, 1 op
  1. toteutus, kevät 2024: 12.1., 19.1. ja 9.2. perjantaisin klo 12–14
  2. toteutus, syksy 2024: 12.9., 19.9., ja 10.10. torstaisin klo 15–17

  Osion kuvaus: Haluatko lisätä ymmärrystäsi sukupuolitietoisesta opetuksesta ja sukupuolen moninaisuudesta? Koulutusosiossa saat tietoa sukupuolen merkityksestä oppilaitoksen arjessa ja siitä, miten sukupuolitietoinen opetus tukee ja edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Lisäksi saat käytännönläheistä osaamista siitä, miten voit tukea kaikkia oppilaita oman sukupuoli-identiteettinsä kehittymisessä. Käsittelemme myös sitä, millaisia vaikutuksia sukupuolistereotypioilla ja sukupuoleen perustuvilla jaotteluilla on oppilaisiin, ja pohdimme yhdessä keinoja purkaa totuttuja toimintamalleja.

 2. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuutta edistävän toimintakulttuurin kehittäminen, 2 op
  1. toteutus, kevät 2024: 5.3. ja 12.3., tiistaisin klo 15–17, 25.4. ja 2.5. torstaisin klo 15–17
  2. toteutus, syksy 2024: 24.10. ja 31.10. torstaisin klo 15-17, 26.11. ja 3.12. tiistaisin klo 15–17

  Osion kuvaus: Mietitkö, miten erilaiset etuoikeudet, stereotypiat ja oletukset vaikuttavat oppilaiden hyvinvointiin, oppimiseen ja mahdollisuuksiin kuulua oppilaitosyhteisöön? Tämä koulutusosio keskittyy laaja-alaisesti tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävän opetuksen ja ohjauksen käytäntöihin. Koulutusosiossa opetellaan tunnistamaan ja käsittelemään mm. seuraavia aiheita: Normien ja stereotypioiden tunnistaminen ja purkaminen, syrjintää kokevien ryhmien ja identiteettien huomioiminen, rasismi, erilaisten vähemmistöjen näkyminen opetuksessa ja oppimateriaaleissa sekä antirasistinen toiminta oppilaitoksissa.

 3. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien päivittämisen tuki, 2 op
  HUOM! Koulutus toteutetaan vain kerran ja kestää keväästä syksyyn 2024.
  9.4. tiistai klo 15–17,
  6.5. maanantai ja 16.5. torstai klo 15–17,
  10.9. ja 19.11.  tiistaisin klo 15–17

  Osion kuvaus: Tukeeko oppilaitoksesi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma käytännön arjessa tehtävää opetus- ja ohjaustyötä? Pitäisikö suunnitelmat päivittää, mutta et ole varma miten? Tässä koulutusosiossa saat valmiudet oppilaitoksesi lakisääteisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivittämiseen ja kehittämiseen. Lisäksi käsittelemme sitä, millaisin keinoin jaksolla opittua voitaisiin paremmin jalkauttaa omaan organisaatioon ja sitouttaa oppilaitoksia kestävään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöhön.
  Huom! Tähän osioon osallistuminen edellyttää johonkin toiseen TOKE – koulutuskokonaisuuden koulutusosioon osallistumista.

 4. Maskuliinisuusnormit koulussa -tunnistaminen ja vaikutukset, 1 op
  1. toteutus, kevät 2024: 8.2, 7.3. ja 11.4. torstaisin klo 15-17
  2. toteutus, syksy 2024: 5.9., 3.10. ja 7.11. torstaisin klo 15–17

  Osion kuvaus: Koulutusosiossa saat tietoa maskuliinissuusnormeista, miten ne näkyvät oppilaitoksessa ja vaikuttavat meihin kaikkiin. Lisäksi saat tietoa siitä, miten maskuliinisuuteen liittyvät kysymykset ovat olennainen osa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämistä. Saat mukaasi käytännön työkaluja ja menetelmiä turvallisemman ja yhdenvertaisemman toimintaympäristön kehittämiseksi sekä valmiuksia käsitellä maskuliinisuutta ja siihen liittyviä kysymyksiä niin oppilaiden kuin kollegoiden kanssa. Koulutusosiossa opittu tieto ja menetelmät auttavat kiusaamisen, sukupuolistuneen väkivallan ja häirinnän vastaisen toimintakulttuurin sekä turvallisuutta edistävän oppimisympäristön kehittämistä.

 5. Suostumus ja seksuaalisuus, 1 op
  1. toteutus, kevät 2024: 19.3., 23.4. ja 21.5. tiistaisin klo 15–17
  2. toteutus, syksy 2024: 8.10., 12.11. ja 10.12. tiistaisin klo 15–17

  Osion kuvaus: Koulutusosiossa saat tietoa suostumuksesta ja seksuaalisuudesta sekä suostumuskulttuurin edistämisestä oppilaitosympäristössä. Lisäksi saat tietoa seksuaalioikeuksista sekä seksuaalisuuten ja suostumukseen liittyvistä normeista, syrjinnästä ja etuoikeuksista. Aihetta käsitellään normitietoisesta näkökulmasta sekä suostumusta painottaen, uuden seksuaalirikoslain mukaisesti. Saat mukaasi menetelmiä ja työkaluja osallistavan seksuaalikasvatuksen toteuttamiseen sekä suostumuskulttuurin edistämiseen oppilaitoksessa eri ikäluokkien kanssa. 

Toteuttajat: Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Oulun Ammattikorkeakoulun Ammatillisen opettajakorkeakoulu ja Ekvalita Ab.
Ilmoittautuminen: https://link.webropol.com/s/toke
Lisätietoja koulutuksesta: Sari Miettinen, sari.miettinen(at)utu.fi

2022 järjestettyyn koulutukseen osallistuneiden palautetta:

“Sain koulutuksesta todella paljon vertaistukea ja uusia ideoita.”
“Olen saanut paljon työkaluja, ideoita ja uutta motivaatiota käsitellä tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä teemoja niin opiskelijoiden, kuin henkilökunnan kanssa”
“Koulutus on ollut todella antoisa ja minulla on nyt suuri into viedä asioita eteenpäin omassa oppilaitoksessani.”
“Koulutus on antanut paitsi minulle, myös työyhteisölleni paljon.” 
“Koulutus sisälsi mahtavia keskusteluja ja ideoita.”
“Koulutuksen käytyäni koen, että pystyn viemään koulutuksesta saamaani osaamista nyt myös muille työyhteisöni jäsenille.” 

Tulevaisuusohjauksen koulutukset

Uutta! Ennakoinnin perusteet, 5 op

Opintojaksolla tutustutaan ennakointitiedon luonteeseen sekä ennakoinnin peruskäsitteisiin ja menetelmiin pääpiirteissään. Tavoitteena on oppia tunnistamaan ennakoinnin rooli organisaatioiden toiminnassa ja kyetä kriittisesti hyödyntämään julkisia ennakointitiedon lähteitä ja aineistoja.

Opintojakso on Turun yliopiston Avoimen yliopiston järjestämä ja se toteutetaan 13.9.–6.11.2023 kokonaan verkko-opintoina. 

Lisätietoa ja ilmoittautuminen 18.8.–11.9.2023: https://avoin.peppi.utu.fi/#2285

Lisätietoa:
Avoimen yliopiston suunnittelija Mia Stening, mia.stening(a)utu.fi

Tulevaisuusohjauksen opintokokonaisuus (15 op) avoimessa yliopistossa

Millaista on tulevaisuuden työelämä ja osaminen? Miten ohjata erilaisia ammatillista ohjausta tarvitsevia henkilöitä tekemään itselle mielekkäitä ja kestäviä valintoja? Miten keskustella tulevaisuutta koskevista odotuksista, oletuksista ja peloista?

Opinnot on tarkoitettu niille, joita kiinnostaa tulevaisuusajattelun- ja taitojen integrointi käytännössä omaan opetus- tai ohjaustyöhön, sekä niille, joita kiinnostaa henkilökohtaisten tulevaisuusvalmiuksien kehittäminen. Työskenteletpä osaamisen ja henkilöstön kehittämistehtävissä tai uraohjaajana koulussa, järjestössä tai vaikka yrityksessä, tämä opintokokonaisuus tarjoaa niin akateemista tutkimustietoa kuin käytännön työvälineitä työsi tueksi.

HUOM! Tulevaisuusohjauksen opinnot ovat käytännönläheisiä pedagogisia opintoja, ei tulevaisuudentutkimuksen akateemista opiskelua.

Opintokokonaisuus on Turun yliopiston Avoimen yliopiston järjestämä. Opinnot on mahdollista suorittaa kokonaan verkko-opintoina, ja niihin voi osallistua paikkakunnasta riippumatta. 

Tulevaisuusohjauksen opintokokonaisuus sisältää opintojaksot:

 • Johdatus tulevaisuusajatteluun 5 op
 • Tulevaisuusohjaus käytännössä 5 op
 • Henkilökohtaiset tulevaisuuspolut 5 op

Uusi ryhmä starttaa maaliskuussa 2024. Ilmoittautuminen opintoihin 9.1. – 28.2.2024. Lisätietoja ja ilmoittautuminen.

Lue lisää avoimen yliopiston sivuilta: Tulevaisuusohjauksen opintokokonaisuus

Lisätietoa:
Suunnittelija Anu Laukkanen, anu.laukkanen(a)utu.fi
Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki, elina.iso-ilomak(a)utu.fi

Lukuvuoden 2022-2023 opiskelijoiden palautteita:

”Kaikissa osioissa oli innostavia ja mieleenpainuvia asioita. Hienoa oli se, että tulevaisuudentutkimuksella on ilmeinen taipumus siihen, että jokainen voi hyötyä omasta tausta-alastaan ja tuoda sieltä näkökulmia, olipa tausta-ala mikä hyvänsä (tämä oli yksi oppimistani asioista), ja siihen nämä opinnot myös loivat hienosti mahdollisuuden ja siihen kannustettiin.”

”Innostavinta oli ryhmätyöskentely ensimmäisessä opintojaksossa ja oman tulevaisuusohjauskokeilun suunnittelu ja toteutus.”

”Vaikka tehtävät vaativat paljon, olivat ne hyvin oivalluttavia ja tarjottu materiaali tuki oppimista. Myös melko vilkas ryhmä ja keskustelut olivat innostavia.”

”KIITOS – paras koulutuskokonaisuus missä olen ollut!”


Menneet koulutukset

Vuosina 2017–2019 järjestettiin Opetushallituksen rahoittamana Tulevaisuus paljon mahdollista! – Tulevaisuusohjauksen menetelmät ja työkalut -täydennyskoulutukset ( 12 op), jonka on suorittanut jo lähes 100 opettajaa ja ohjaajaa.

2018-2019 järjestetty täydennyskoulutus.